Yhdistyksen säännöt

LIPPAJÄRVELÄISET RY - KLAPPTRÄSKGILLET RF 

HYVÄKSYTTY 26.10.2006                       

 

                                YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf , ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lippajärven alueella jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa heidän yhteisiä paikallisia etujaan sekä työskennellä alueensa olojen kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille esityksiä, anomuksia ja julkilausumia sekä pyrkii vaikuttamaan asianomaisiin kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin. Yhdistys pyrkii lisäämään alueen yleistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta tukemalla kaikkia   niihin tähtääviä toimenpiteitä sekä nuorison harrastusmahdollisuuksia, toimeenpanemalla talkoita ja kaikin tavoin aktivoimalla jäsenistöään ja alueen muita asukkaita.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen alueen 15 vuotta täyttänyt asukas, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseneksi voidaan myös hyväksyä alueella vaikuttava oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Hänellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä  laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään  neljä  (4) ja enintään kuusi (6)  muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,  rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten  mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai  rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.   

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle ilmoituksella sanomalehdessä ja jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoitustauluille kiinnitettävillä ilmoituksilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus     

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.